زندگي را بايد زيست .... جور ديگر بايد ديد ...

 

چه لطیف است حس آغازی دوباره...

و چه زیباست رسیدن دوباره ب روز زیبای آغاز تنفس....

و چه اندازه عجیب است،روز ابتدای بودن...

و چه اندازه شیرین است امروز...

روز میلاد..

روز تو...

روزی ک "تو" آغاز شدی...

تولدت مبارک...

+ این روزا نیستی...

ما هم نیستیم....

وب گروهی هم مثه سابق پر رونق نست...

اما این نبودن ها باعث فراموشی نمیشه...

سیاوش عزیز آغاز 25 امین بهار زندگیت مبارک...


برچسب‌ها: تولد تولد تولدت مبارک
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393ساعت   توسط elham  | 

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ هم به عشقش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻢ ﻧذاﺷﺖ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ها شیطنت ها ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ بی خبر ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ازﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺮگردﻩ و دلشو بدست بیاره و بره ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ 21 ماه پست دادنا و لحظه شماری ها و دور بودن ها..

سلامتی ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎیی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ که ماه ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿبش ﻣﻮﻧﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ««بله»»..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ که ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ توی آیینه ﺷﮑﺴﺖ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍﺵ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻓﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ با تموم وجود ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن 5.6 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ اون ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ نیمه باز ﺧﯿﺲ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ که ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮﻥ ﭘﺴﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ خیس..

سلامتی یه عمر تنهایی..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ،

سلامتی خنده های کودکی که توی راه بود..

سلامتی دختری که مادر شد..

سلامتی پسری که حسرت پدر بودن تا ابد به دلش موند..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ..

سلامتی همه ی عاشقایی که هرگز به عشقشون نرسیدن و از دور نگران یکی یه دونه

شون بودن و با بغض با سکوتشون گفتن آهای غریبه این که دستش توی دستای توءه همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ی دنیای منه خیلی مراقبش باش ..
 

اگه عاشق باشی اشكتو در میاره اگه در نیاورد بدون نیستى

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت   توسط sali  | 

این مطلب را تا آخر بخوانید و به اتفاقی که می افته کمی فکر کنید (30 ثانیه بیشتر وقت نمی گیره)

لطفا به سوالات زیر به سرعت پاسخ دهید: نتیجه چیست؟

2+2
4+4
8+8
16+16
خیلی سریع عددی بین 5 تا 12 انتخاب کنید. انتخاب کردید?
حالا برید ادامه مطلب


برچسب‌ها: ی اتفاق, ی چیز جالب, نظرت چیه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم فروردین 1393ساعت   توسط elham  | 

کارت پستال عید نوروز 1392

بوی گل نرگس ؟
- نه،
که بوی خوش عید است!
شو پنجره بگشا ،
که نسیم است و نوید است.
رو خار غم از دل بکن ، ای دوست ، که نوروز
هنگام درخشیدن گلهای امید است .
بر لاله از برف برون آمده بنگر ،
چون روی تو ، کز بوسه من سرخ و سپید است .
با نقل و نبیدم نبود کار ، که امروز
روی تو مرا عید و لبت نقل و نبید است .
گر با دل خونین ، لب خندان بپسندی
با من بزن این جام ، که ایام ، سعید است!

سپید نوشت:عید همگی پیشاپیش مبارک...


برچسب‌ها: سال نو مبارک, وب 46 چرا پوکیده, مدیر وب زندس عایا, یه تحولی به وب بدین, سال 93 شد بااااااابااااااااااااا
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت   توسط spidar  | 

 

+ آديداس oFF بنج اه درصد زده ها

- اِ

+عاره

مهديس سرخوشانه در حال طي طريق به سمت آديداس قيطريه...

.

.

.

.

الان ديگه رسيده!

+ آقو از اينا چند؟؟؟!

- هفتصد و پنجاه : )

+با آف ش چند؟

- با آف ش انقد شده ديگه خانوم...


مديونين فك كنين تيپ و قيافه ي من به كتوني يك و چهارصدي ميخوره

والا

من همونيم كه موقع رد شدن از رودخونه كفشامو در ميارم كه هنوز آب نديده باشن!

=))+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392ساعت   توسط mahdis  | 

بوی نو شدن می آید ........

ولی 

تو 

همیشه 

رفیق کهنه من بمان ...


برچسب‌ها: عید, نوشدن, دوست, سال جدید
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392ساعت   توسط rahai  | 

دخــــتر است دیگر …

بعله از اتـــاق فرمـــان اشاره میکنن که پــــسر است ،


فقط شبـــیه دخـــتراست...[خنده]

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392ساعت   توسط rahai  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت   توسط rahai  | 


برچسب‌ها: بخند, خنده, لبخند
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت   توسط rahai  | 


برچسب‌ها: خوشبختی یعنیییییییی, خوشبخت بودن, خوشبخت باشید
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت   توسط rahai  | 


برچسب‌ها: کفش نووووووو, کفش ناز, سه جفت کفش
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن 1392ساعت   توسط rahai  | 

یه روزی میاد که اینترنت سریع شده، بی فیلتر شده، و تو با لبخندی حاکی از رضایت از تو قاب عکس رو طاقچه به نوه‌ات که تبلت دستشه لبخند میزنی :|


برچسب‌ها: وییییییی, اصلا ی وضی, بنظرتون رخ میدهد, خدااااجون صبر ایوب لطفا
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1392ساعت   توسط elham  | 

پسر است دیگر...

از زور کادو ولنتاین دعوا راه میاندازد...

قهر میکند که ندهد

اما کور خوانده است...!!!!!

دختر است دیگر، میگیرد:)))))))


برچسب‌ها: ولینتاین, کی هست تاریخش, آقا یاداوری کنید لطفا
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1392ساعت   توسط elham  | 

ایـن نـامـه رو لیلا فـقـط بـخـونـه......

.

.

.


برچسب‌ها: یکی از بهترینها, آقا نرو ادامه مطلب, اگه رفتی ب خودت مربوطه, اصلا هرکاری میخوای بکن
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1392ساعت   توسط elham  | 

ﺍگه ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﻮﺏ،ﺑﺎ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻣﻲ ﻛﺮﺩﻥ....
الان ﺍﻳﻮﺏ ﺻﺒﺮﺷﻮ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺏ ﺷﻮ...!!!


برچسب‌ها: بنظرتون ممکنه, اینم یجورشه, تازه میشدن مثل ما, حق داریم پس, راحت باشین
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1392ساعت   توسط elham  | 

نشد من به یکی بگم دیشب دو ساعت خوابیدم نگه باباتو که خوبی من دیشب یه ربع خوابیدم
یعنی تو هر زمینه ای تا ثابت نکنن ازت بدبخت ترن بی خیالت نمیشن.....
والا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


برچسب‌ها: اصلا ی وضـــــــی, موندیم بااین جماعت چیکار کنیم, خداییش دعا کنیم در حق همدیگه
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1392ساعت   توسط elham  | برچسب‌ها: ی جمله, بدون تعارف و رودربایسی, میتونی بدون نام بنویسی
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1392ساعت   توسط elham  | 

باران و چتر و شال و شنل بود و ما دو تا…


جوی و دو جفت چکمه و گِل بود و ما دو تا…


وقتی نگاه من به تو افتاد، سرنوشت


تصدیق گفته‌های «هِگِل» بود و ما دو تا…


روز قرارِ اوّل و میز و سکوت و چای


سنگینی هوای هتل بود و ما دو تا


افتاد روی میز ورق‌های سرنوشت


فنجان و فال و بی‌بی و دِل بود و ما دو تا


کم‌کم زمانه داشت به هم می‌رساندمان


در کوچه ساز و تمبک و کِل بود و ما دو تا…


تا آفتاب زد همه جا تار شد برام


دنیا چه‌قدر سرد و کسل بود و ما دو تا،


از خواب می‌پریم که این ماجرا فقط


یک آرزوی مانده به دِل بود و ما دو تا…

 

 پی نوشت:شاعر شعر بالا خانم نجمه زارع هستن؛روز دانشجو هم با اندکی تاخیر به بر و بچه های وب که همگی ماشالا دانشجو هستن تبریک میگم؛حضور همتونم که کمرنگ شده....در هر صورت امیدوارم ایام بکامتون باشه و روزای زمستونی قشنگی پیش رو داشته باشین...


برچسب‌ها: شعر عاشقونه, عکس فانتزی عاشقونه, لاو و عشقی, مطالب جدید عاشقانه, متن عاشقانه
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1392ساعت   توسط spidar  | 

مثل کبریت کشیدن در باد

  زندگی دشوار است

من خلاف جهت آب شنا کردن را،

  مثل یک معجزه باور دارم

   آخرین دانه کبریتم را

 می کشم در این باد

    هرچه باداباد !!!


 

سهـــــراب ســـپــــهري


برچسب‌ها: شاعران معاصر, سپهری, کبریت, جدایی, تنهایی و زندگی
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1392ساعت   توسط spidar  | 


برچسب‌ها: خوبی, خوب بودن ادمها, زیادی خوب بودن, دل ادمها
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آذر 1392ساعت   توسط rahai  | 

گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد

و تو هر روز سحر می نشینی لب حوض

تا بیاید از راه

از خم پیچک نیلوفرها

روی موهای سرت بنشیند

یا که از قطره آب کف دستت بخورد

گاه یک سنجاقک ، همه معنی یک زندگی است

پی نوشت:این سنجاقک میتونه هرچیزی یا هرکسی باشه که ما وابستش شدیم!!!سنجاقک زندگی شما چی هست؟یا کی هست؟امیدوارم هرچی یا هرکی باشه ارزش این دلبستگی رو داشته باشه...


برچسب‌ها: سنجاقک, متنهای زیبا, زندگی چیست, دلبستگی, عاشقم من عاشقی بیقرارم
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر 1392ساعت   توسط spidar  | 


گاهي عشق همين قدر ساده ست ...

كليك كنيد

: )  ( :

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آذر 1392ساعت   توسط mahdis  | 


لدفن بالهجه مشهدی خوانده شود......


  20سوالیه مشهدی!!!!!!

مشهدی: خوردنیه؟

نِه!

مشهدی:شله یه !

نِه!

مشهدی:توسطل جامِره؟

بله!

مشهدی:شله یه!

نِه!

مشهدی:نذری مِدنش؟

بله!

مشهدی:پس شله یه!

نِه!

مشهدی:توش گوشت دِره؟

نِه!

مشهدی:برو یَره چه شله ایه که توش گوشت نِدره!!!+ديدم كامنتت رو توي وبي كه اينو ازش كپي كردم : )


+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آذر 1392ساعت   توسط mahdis  | 


 پسر بهتر از جانم ...

* قبل از ازدواج ، دختر خانم مكرمه و معظمه را در آغوش بگير (جواب خدا با من! چطور نگاه حلال

باشه اما بغل نه! ) و از اينكه در آغوش گرفتن پر مهر را در  چنته ي هنرهايش دارد اطمينان حاصل

كن! كه اين نه تنها براي خودت خوب است:دي  براي جلوگيري از محروميت هاي عاطفي  بچه ات نيز

لازم است(اگه بلد نبود مديوني بگيريش! )

* اگر از خواندن كتاب هاي غير درسي به علت..... معذوري حداقل كتابهاي درسي ات را درست

بخوان تا براي خواندن يك صفحه از كتاب داستان براي تربچه ي بابا! نيازمند برنامه هايي همچونtalk it

نشوي! خدايي كتاب قصه خوندن بعضي ها به ترجمه نياز داره انقد غلط ميخونن!

* در صورتي كه كودكان را هل نميدهي! و تا زماني كه به علت ديوانگي از زمين بازي به بيرون پرتتت

نكرده اند!! تاب بازي و سرسره بازي را در پارك فراموش نكن... تو بيشتر از همسرت طبع بچه گانه داري براي بازي با تربچه ي بابا

دوستان عزيز به ياد داشته باشيد اگر ازدواج كردن فقط به پول احتياج داره... بچه دار شدن بيشتر از پول به وقت و علاقه نياز داره  : )

+ فعلا براي جلسه ي اول همنقدر بسه

+ در پايان ماه از نكات ذكر شده آزمون به عمل آمده و پذرفته شدگان "موج " ميشوند...

+ در همين جا آمادگي خود را براي پذيرش انواع موضوعات پيشنهادي شما عزيزان براي ارائه ي نصيحت اعلام ميداريم+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر 1392ساعت   توسط mahdis  | 

گوشی موبایلی که تو دستت فشرده نشه،

به خاطر تو بوسیده نشه،

شب کنار بالش گذاشته نشه،

شب چند بار به خاطر پیامهای احتمالی چک نشه،گوشی موبایل نیست که!!!

صرفا همون گوشت کوبه معروفه که با نداشتن تو باید کوبیدش به دیوار...

+ نوشته شده در  شنبه دوم آذر 1392ساعت   توسط sali  | 

سلام بر ریاکارن حســــینی

 به طبل زنان چشمــــــک زن

سلام به عزاداران غذا بگـــــیر

به اونایی که قمه میزنن خونشون میریزه

ولی یه بار خـــــون ندادن

سلام به پســــرهای شماره به دست

به دخترایی که یه آرایشـــــی میکنن که مداح از هوش بره

سلام به مداح های ساعتــــی جند میلیــــــون دست مزد

کربلا رو نمیدونم

 ولی تو سرزمین من

 امام حســـــــــین خیلی مظلومه

عزاداریت قبول باشه حاجی

ولی منو دعا نکن

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آبان 1392ساعت   توسط sali  | 

 

 

  حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود؛

افسوس که به جای افکارش، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.

 

دکتر علی شریعتی

 

 

عکس محرم 92 -سری اول

 


برچسب‌ها: اس ام اس ماه محرم92, سخنان دکتر شریعتی, امام حسین و یارانش, چگونه حسینی شویم, بزرگترین درد امام حسین علیه السلام
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان 1392ساعت   توسط spidar  | 

ینی دیگه اخر ضد حاله


برچسب‌ها: ضدحال, نهایت بدشانسی, اگ تو بودی چیکار میکردی
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم آبان 1392ساعت   توسط elham  | 

امروز تو خیابون یه بچه 5 ساله به دوستش گفت: پـــــــدر سگ...!!!

اونم برگشت و گفت:نه که تو بابات آهوئه!!!

من دیگه حرفی ندارم...:ا


برچسب‌ها: اینم از بچه ها, دوران طفولیت ما, دهه 80, وای ب حال دهه90
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم آبان 1392ساعت   توسط elham  | 

سلامتی دختری که azera جلوش ترمز کرد سوار نشد.....
.
.
..
.
گفت دوست پسر خودم BMW داره وگرنه سوار میشدم...

حالا شمارتو بده

فعلا دوست معمولی باشیم.... :))


برچسب‌ها: والا, انواع ماشین, دوست پسر پولدار
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم آبان 1392ساعت   توسط elham  |